کلبه مجازی من

در این وبلاگ سعی کرده ام تا آموخته ها و تجاربم را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهم.

Earnings Per Share EPS (سود هر سهم)

(Earnings Per Share (EPS

 Measures the profit available to the equity shareholders on a per share basis, the amount that they can get on every share held. It is calculated by dividing the profits available to the shareholders by the number of the outstanding shares. The profits available to the ordinary shareholders are represented by net profits after taxes and preference dividend. Thus

 

/ EPS =  net profit available to equity holders

                numbers of ordinary shares outstanding

           

EPS is widely used ratio. Yet, EPS as a measure of profitability of a firm from the owners point of view, should be used cautiously as it does not recognize the effect of increase in equity capital as a result of retention of earnings

  

(Dividend Per Share (DPS

DPS is the dividends paid to the shareholders on a per share basis. In other words, DPS is the net distributed profit belonging to the shareholders dividend by the number of ordinary shares outstanding. That is

 

= DPS 

Dividend paid to ordinary shareholders)

number of ordinary shares outstanding) * 100 /  

 

The DPS would be better indicators than EPS as the former shows what exactly is received by the owners

 

(Dividend-Pay Out (D/P

 D/P ratio is also known as pay-out ratio. It measures the relationship between the earnings belonging to the ordinary shareholders and the dividend paid to them. In other words the D/P ratio shows what % share of the net profit after taxes and preference dividend is paid out as dividend to the equity holders. It can be calculate by dividing the total dividend paid to the owners by the total profits or earnings available to them. Alternatively, it can be found out by dividing the DPS by the EPS thus

 

= D/P 

/ Total dividend to equity shareholders) 

total net profit belonging to equity holders) * 100

 

= D/P 

Dividend per ordinary share DPS / earning per share EPS) * 100)

 

If the D/P ratio is subtracted from 100, it will give what percentage share of the net profit are retained in the business 

 

Earnings and Dividend Yield

Earnings and dividend yield is closely related to the EPS and DPS. While the EPS and DPS are based on the book value per share, the yield in terms of the market value per share. The earning yield may be defined as the ratio of earning per share to the market value per ordinary share

Similarly, the dividend yield is calculated by dividing the cash dividends per share by the market value per share. That is

 

Earning yield = (EPS / market value per share) * 100

 

Dividend yield = (DPS / average value per share) * 100

 

The earning yield is also called the earning-price ratio

 

 

Price Earnings (P/E) Ratio

P/E ratio is closely related to the earnings yield / earnings price ratio. It is actually the reciprocal of the latter. This ratio is computed by dividing the market price of the shares by the EPS. Thus

 

(P/E ratio = (market price of share / EPS

 

The P/E ratio reflects the price currently being paid by the market for each rupee of currently reported EPS. In other words, the P/E ratio measures investor’s expectations and the market appraisal of the performance of a firm

 

 

به نام خدا

با سلام

 

همانطور که در قسمت قبل گفته شد در این قسمت به  توضیح  سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم ، نسبت پرداخت سود سهام (نسبت سود تقسیمی) ، بازده سود تقسیمی و درآمد ، نسبت قیمت به سود می پردازیم.

 

سود هر سهم  EPS

این نسبت بوسیله تقسیم سود قابل تقسیم (سود موجود) برای سهامداران بر تعداد سهام منتشر شده محاسبه می شود. منظور از سود قابل تقسیم برای سهامداران عادی ، سود خالص بعد از کسر مالیات و کسر سود ممتاز می باشد. بنابراین:

 = EPS 

تعداد سهام عادی منتشر شده / سود خالص قابل تقسیم (سود موجود) برای سهامداران

 

EPS  یکی از نسبتهای است که از آن برای نشان دادن وضعیت سوددهی شرکت نسبت به سهام ، مخصوصاً در بازار بورس استفاده زیادی می شود.

  

سود تقسیم شده هر سهم :  DPS

DPS سود سهام پرداخت شده به سهامداران بر اساس سهم است. DPS بوسیله تقسیم سود خالص توزیع شده بین سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی منتشر محاسبه می شود.

 = DPS

 100 * (تعداد سهام عادی منتشر شده / سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران عادی)

 

در واقع DPS یک شاخص بهتری نسبت به EPS می تواند باشد. چون DPS نسبت سود دریافت شده توسط سهامداران را نشان می دهد.

 

نسبت پرداخت سود سهام (نسبت سود تقسیمی)

این نسبت رابطه بین سود متعلق به سهامداران عادی و سود پرداخت شده به آنها را نشان می دهد. به عبارت دیگر این نسبت به ما نشان می دهد که چند درصد از سهم سود خالص بعد از کسر مالیات و کسر سود ممتاز بین سهامداران عادی تقسیم شده است. با توجه به مفهوم جمله می توان دریافت که این نسبت می تواند بر اساس تقسیم DPS برEPS  محاسبه شود. بنابراین:

 

= D/P 

/ مجموع سود قابل تقسیم(پرداخت شده) به سهامداران عادی)

100 * (مجموع سود خالص متعلق به سهامداران عادی

 

D/P = (DPS / EPS) * 100

 

اگر نسبت D/P را از 100 کم کنیم عدد حاصل به ما نشان خواهد داد که چند درصد از سود خالص هر سهم برای ادامه فعالیت تجاری شرکت باقی مانده است.

 

بازده درآمد و سود تقسیمی

بازده درآمد ممکن است به عنوان نسبت درآمد هر سهم به ارزش بازار هر سهم عادی مشخص شده باشد. به طور مشابه بازده  سود تقسیمی (سود سهام) بوسیله تقسیم سود نقدی هر سهم به ارزش بازار هر سهم محاسبه می شود. بنابراین:

 

100 * (ارزش بازار هر سهم / EPS) = بازده درآمد(سود)

           

100 * (ارزش بازار هر سهم / DPS) = بازده سود سهام

   

بازده درآمد (سود) همچنین نسبت سود به قیمت هم نامیده می شود.

 

نسبت قیمت به سود  P/E

 

این نسبت براساس تقسیم فیمت بازار سهام بر EPS محاسبه می شود. بنابراین:

   EPS / قیمت بازار هر سهم  = P/E

این نسبت انتظارات سرمایه گذار و سنجش بازار از عملکرد یک شرکت را محاسبه می کند.

دوستان عزیز

 با نظرات خود من را درارائه مطالب بهتر جهت استفاده دیگران راهنمایی خواهید کرد.

                                                                 همیشه شاد و سربلند باشید.     

+ نوشته شده در  شنبه 1388/02/12ساعت 3:52 PM  توسط محمدرضا   |